Hayat Finans Mobil

Türkiye'nin İlk Dijital Bankası

Kurumsal Uygulamalar ve Prosedürler

Hayat Finans’ın kurumsal uygulama ve prosedürlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Detaylı Bilgi
Kurumsal Yönetim Genel Usul ve Esaslar

Kurumsal Uygulamalar ve Prosedürler

Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş. tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim Genel Usul ve Esasları çerçevesinde temel prensiplerimiz;

 • Yönetmelik başta olmak üzere Türkiye’de bankaların faaliyet ve yönetişiminde esas olan yasal ve düzenleyici çerçeveye uyma gerekliliği,
 • Yönetim Kurulu’nun Bankayı işletme ve yönetme tarzında tutarlılık, devamlılık ve etkinliğin özendirilmesi gerekliliği,
 • Bankayı yönetirken çalışan, müşteri ve hissedarların çıkarlarının korunması ve meydana gelebilecek çıkar çatışmalarının adil yönetilmesi gerekliliği,
 • Müşteriler, çalışanlar, yatırımcılar, düzenleyici otoriteler, derecelendirme kurumları ve genel olarak piyasa nezdinde Banka’nın etkin ve sağlam yönetişim yapısının olumlu etki yaratmasıdır.

Banka’nın en temel kurumsal yönetim prensibi yukarıda bahsedildiği üzere başta kanun ve yönetmelikler olmak üzere, Türkiye’de bankaların faaliyeti ve kurumsal yönetişiminde esas olan yasal ve düzenleyici tüm mevzuata uymaktır. Uyum faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için Banka iç düzenleme dokümanları oluşturulmuştur. Tüm faaliyetler iç ve dış mevzuatla uyumlu bir şekilde gerçekleştirilir. İç ve dış mevzuatta yer verilmeyen hususlara ilişkin izlenecek usul ve esasların belirlenmesi etik ilkelerin benimsenmesiyle mümkündür. Tüm çalışanlar, bu ve benzeri durumlarla karşı karşıya kaldığında nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda Banka Etik İlkelerine başvurur.

Bankacılık sisteminin büyütülmesi, bankacılık hizmet kalitesinin artırılması, kaynakların en iyi şekilde kullanılması, bankalar arasında adil ve dürüst rekabet ortamının sağlanması, haksız rekabetin önlenmesi amaçlarından yola çıkarak, Banka’nın gerek diğer banka ve kurumlarla, gerekse müşterileri, hissedarları ve çalışanları ile olan ilişkileri işbu Etik İlkelerine uygun şekilde düzenlenir. Banka’nın temel etik ilkelerine aşağıda yer verilmiştir. Etik ilkelerin tüm çalışanlar tarafından anlaşılması ve benimsenmesi beklenmektedir.

 • Dürüstlük: Banka, faaliyetlerini yerine getirirken ilişkilerinde dürüstlük ilkesine bağlıdır.
 • Tarafsızlık: "İnsana saygının, başarının temeli olması" ilkesinden hareketle, Banka gerek çalışanları gerekse müşterileri arasında ayrım gözetmez, önyargılı davranışlardan kaçınır. Hizmet sunarken ulus, din, finansal ve toplumsal statü, cinsiyet gibi farklılıkları gözetmez.
 • Güvenilirlik: Banka sağladığı tüm hizmet ve işlemlerde, müşterilere karşılıklı güven anlayışı içerisinde açık, anlaşılır ve doğru bilgi verir, müşteri hizmetlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmeyi hedefler.
 • Saydamlık: Banka, müşterilerini, kendilerine sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülükler, yarar ve riskler gibi konularda açık, anlaşılır ve net biçimde bilgilendirir. Bir ürün hizmet ya da tavsiye vermeden önce müşterilerini ve müşterilerin finansal kapasitelerini, durumlarını ve ihtiyaçlarını etkili şekilde değerlendirerek önerilerde bulunur.
 • Toplumsal Yararın Gözetilmesi ve Çevreye Saygı: Banka, tüm faaliyetlerinde karlılık yanında, toplumsal yararın gözetilmesi ve çevreye saygı ilkeleri ışığında sosyal ve kültürel etkinliklere destek sağlamaya özen gösterir. Söz konusu hususlar, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.
 • Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele: Uluslararası normlar ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması, yolsuzluk ve benzeri suçlarla mücadeleyi önemli bir ilke olarak benimseyerek diğer kurumlarla iş birliği yapmaya özen gösterir. Kendi iç bünyelerinde de bu amaca yönelik gerekli önlemleri alır ve personeli için eğitim programları düzenlerler. Söz konusu hususlar Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.
 • Bilgi Suistimali: Kendisine ve müşterilerine ait içeriden öğrenilen bilgilerin suistimalinin önlenmesi için gerekli her türlü tedbiri alır.

Banka, dijital bankacılık hizmet kalitesini; müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin verilecek nitelikli hizmetle karşılanabilmesinin ön koşulu sayar. Bu kavramın iki temel öğesi olan teknolojik altyapı ve nitelikli insan kaynağının, hizmet kalitesinde sürekli gelişime uygun kullanımı için özen gösterir.

HAYAT’lı Olmanın
Tam Zamanı!

{0} numaralı hattınıza güvenlik için doğrulama kodu gönderilmiştir.
Lütfen gönderilen doğrulama kodunu saniye içinde giriniz.